Utbildningen

”Bra med utbyte av erfarenheter”

”Eftersom vi hade så olika erfarenheter av t ex orosanmälningar, var det väldigt givande att få dela erfarenheter om detta, och hur man kan samverka med t ex socialtjänst och BVC.”

”Bra upplägg”

”Det var bra att den teoretiska delen följdes av en enkel rapport från den egna förskolan. Det gjorde att vi redan under utbildningens gång kunde omsätta teori till praktik.”

”En mycket bra utbildning!”

”Utbildningen var väldigt bra med kompetenta föreläsare inom sina områden. Den gav oss ny kunskap om att det går att stärka barn som lever i en utsatt situation.”

Om utbildningen

På stadiga ben började som en idé i Barnstödsnätverket i Jönköpings län. Där konstaterade man att det kan vara svårt att få förskolor att lämna in orosanmälningar, åtminstone svårare än det är på grundskolor. Dessutom har vi uppmärksammats på hur viktigt det är med tidiga insatser för att barnet ska få det stöd och skydd det behöver.

Utifrån detta började styrelsen för Hela Människan i Jönköpings län arbeta med att ta fram en projektidé som skulle möta ett behov i förskolan att stärka kunskapen om barn i en utsatt familjesituation. Projektet ska leda till att man ser, reagerar och agerar vid misstanke om att barn far illa. Även om det är en lagstadgad skyldighet, så finns det hela tiden ny kunskap att få om hur dessa barn signalerar och vilket stöd som finns att få.

Syfte med utbildningen

Syftet med På stadiga ben är att erbjuda personal i förskolan att gå en två- eller tredagarsutbildning där teori varvas med övningar samt förslag till förbättringsarbete. Genom att hålla en hög nivå på föreläsare och innehåll, så är målsättningen att deltagande förskolor ska bli ännu bättre på att uppmärksamma och stödja barn i en utsatt familjesituation. Vi tror att förskolan kan vara en viktig aktör i samspel med andra som möter barn och familjer såsom BVC, socialtjänst, föreningsliv med flera.

Upplägget av kursdagarna:

Dag 1 och 2 är sammanhållna och innehåller föreläsningar, övningar och samtal under ledning av sakkunniga inom olika områden. Våra föreläsare representerar BUP, förskola och socialtjänst. Du finner en presentation av dem under denna fliken.

I förekommande fall arrangerar vi även en tredje kursdag. Den är då åtskild från de andra dagarna med några veckor, och tanken med det är att man under dessa veckor sammanställer en enkel rapport om vad den nya kunskapen kan betyda för den egna förskolan, samt vilka åtgärder man skulle vilja se som förbättringsåtgärder. Denna rapport redovisas sedan den tredje kursdagen, och man får tillfälle att ge respons på rapporter från andra förskolor.

Genom projektets hemsida får man del av material för kursen, men också annat material som kan vara av vikt för att stärka kunskap i ämnet. Hemsidan har en öppen del för alla, samt en låst del för kursdeltagare.

Kursinnehåll

Här kan du klicka dig fram till ett preliminärt kursinnehåll dag för dag.

DAG 1 (kl 8.30-17.00)

Tidig upptäckt av barn med psykisk ohälsa

Friskfaktorer

Barn och stress

Vilka signaler skickar barnet?

Olika anknytningsmodeller

Hur samverkar BUP och BVC?

Hur arbetar BUP?

::::::::

Hur arbetar Socialtjänsten med orosanmälningar?

Vilket uppdrag har Socialtjänsten?

Anmälningsskyldigheten

Lojalitetsproblem i förhållande till vårdnadshavare

Vad händer om och när socialtjänsten inleder ett ärende? Och får man veta det?

Att göra en fiktiv orosanmälan

DAG 2 (kl 9.00 – 17.00)

Hur hanterar förskolan oron över att ett barn far illa?

Barn- och elevhälsoplan

Hur ska vi fråga, och när ska vi fråga, när vi känner oro för ett barns reaktioner?

Skollagen och sekretessen

Hur samtalar jag med föräldern?

Fiktiva fallbeskrivningar

::::::::::::::::::::::::::

Arbete med utgångspunkt från den egna förskolan

I detta moment lägger vi vikten vid den egna förskolan, och hur den inhämtade kunskapen bäst ska förmedlas in i verksamheten. Här ställer vi oss frågorna: Vad har vi lärt oss, och hur påverkar det oss i vår förskola? Vilka rutiner har vi idag, och tycker vi att de behöver förbättras? Vad vet vi nu som vi inte visste innan? Vilka kontakter behöver vi ta lokalt? Hur ska vi lyfta detta för övrig personal på vår förskola? Dessa och liknande frågor lyfts under andra delen av dag 2. Dessa redovisas sedan i grupp, varefter vi avslutar med en enkel utvärdering av utbildningen.

DAG 3 (kl 9.00 – 17.00)

(Denna kursdag utgår vid den ordinarie tvådagarsutbildningen.)

Denna kursdag delar vi med oss av våra rapporter, och samtalar om dem. Vi planerar att 4-5 förskolor är representerade vid varje kurstillfälle, vilket innebär att denna kursdag delas upp i lika många delar, och där vi ger god tid till att samtala om våra rapporter. Denna dag ges också tillfälle till utvärdering av kursen samt en kurssammanfattning och möjlighet att anmäla sig till ett nätverk av förskolor som vill ligga i framkant i dessa frågor.

Hela Människan är en allmännyttig ideell organisation med uppdraget att utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration, skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer.

Det är ett flertal kyrkosamfund som är huvudmän till organisationen, däribland Svenska Kyrkan och flertalet av de traditionella frikyrkorna.

Hela Människan har lokala verksamheter på ett 80-tal platser i landet, där man på olika sätt möter människor i utsatta livssituationer.

Organisationen har sitt huvudkontor i Stockholm, och leds av en styrelse som utses av huvudmännen vid föreningens årsstämma.

För att veta mer om Hela Människan så uppmuntrar vi dig att söka dig till hemsidan: www.helamanniskan.se

Frågor och svar

Vilka förkunskaper kräver utbildningen?

Du bör vara utbildad förskollärare eller barnskötare, eller ha annan likvärdig utbildning. Alternativt har du lång erfarenhet av arbete i förskola som kan bekräftas av din förskolechef.

Kan jag gå ensam från vår förskola?

Vi menar att man har bäst förutsättningar att skapa förändringsprocesser om man är flera från samma förskola som går tillsammans. Vi vill att minst två, men gärna tre, personal från varje förskola deltar i kursen vid samma tillfälle. Vi ser gärna att en av er är förskolechef, även om det inte är ett absolut krav.

Vad ingår i avgiften?

Det ingår kursmaterial som i första hand finns på webben i form av power-point-presentationer. Under kursdagarna ingår förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch.

Hur anmäler man sig till en utbildning?

Skicka in en intresseanmälan via formuläret på hemsidans startsida. Då kommer du att få svar vilka kurser som är tillgängliga och där platser finns. Därefter anmäler ni er och får tillgång till inloggning för deltagarsidorna.

Ingen anmälningsavgift krävs, utan kursen faktureras i efterhand.

Klicka här för att komma till intresseanmälan.

Kan man ladda ner en folder för utskrift?

Ja, du kan ladda ner en folder genom länken här nedan och skriva ut den. Det kan bli lite olika resultat beroende på skrivare, men om valet ”häfte-stil” finns så välj det.

På stadiga ben – folder

Kalendarium och priser

Just nu är inga öppna utbildningar planerade, men vi arrangerar utbildningar på uppdrag av t ex enskilda kommuner eller organisationer.

Om ni är intresserade av ett sådant upplägg, är ni välkomna att kontakta oss.

Ytterligare utbildningar planeras löpande, så håll utkik här inför kommande datum och platser.

Priset per deltagare är 2490 kr för en två-dagars kurs. För en tredagarskurs tar vi 3490 kr.

I priset ingår förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch under kursdagarna. Det ingår även inloggning till webportal där man får tillgång till föreläsningarna via power-point.

Vi arrangerar även utbildningar på uppdrag, vilket innebär att vi kan, i mån av möjlighet, förlägga en utbildning till er ort om tillräckligt antal deltagare kan garanteras. Vi kan också anpassa kursupplägget enligt önskemål. Om man t ex vill komprimera utbildningen till två dagar är det möjligt.

Deltagarantalet bör i så fall vara mellan 12-15 personer.